IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)
Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija
2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745
(pagrindinis strategijos tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvirtu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį)
Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2015 m.
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai, vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas)
Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557
(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui)
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269);
Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V-313);
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106).
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas
(patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu  Nr. ISAK-2173).

 

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje http://www.smm.lt/ ir Alytaus miesto savivaldybės svetainėje http://www.alytus.lt/.