VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.
Vaiko gerovės komisija savo veiklą grindžia šiais principais:   
 • individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;
 • vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsižvelgti;
 • vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;
 • bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;
 • nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;
 • konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.
Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ vaiko gerovės komisija:
Pirmininkė - Lina Brenkevičienė, Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė" direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Pirmininko pavaduotoja – Milda Urbanavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.
Sekretorė – Zita Vasiliauskienė, logopedė.
Narės:
 • Laimutė Šmuilienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Agnė Asadauskienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ tėvų komiteto narė.
 
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos funkcijos:
 • teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;
 • pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su lopšelio-darželio direktoriumi, lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą;
 • tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
 • tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą;
 • svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams;
 • svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.
Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:
Pirmininkė – Gita Vitkauskienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Sekretorė – Zita Komičienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Narės:
 • Eduardas Ingelevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
 • Inga Gudelevičienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
 • Agnė Asadauskienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Diana Bilienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
 • Milda Urbanavičienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, pedagogus, kitus lopšelio-darželio bendruomenės narius svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė - Sonata Nakrušienė, meninio ugdymo pedagogė.
Lopšelio-darželio tarybos nariai:
 • Gita Vitkauskienė, direktorė;
 • Vida Gliebienė, maitinimo organizavimo ir higienos specialistė;
 • Kristina Joneliūnienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
 • Irena Baciuškienė, auklėtojos padėjėja;
 • Vida Dvilinskienė, auklėtojos padėjėja;
 • Rimantė Adomaitienė, tėvų atstovė;
 • Agnė Asadauskienė, tėvų atstovė;
 • Nerijus Vasiliauskas, tėvų atstovas.
 
MOKYTOJŲ TARYBA - nuolat veikianti savivaldos institucija, aptarianti praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus, analizuojanti ugdymo procesą, skatinanti naujovių paiešką ir patirties sklaidą, sprendžianti vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.
Mokytojų tarybą sudaro visi įstaigoje dirbantys pedagogai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
Mokytojų tarybos pirmininkė – lopšelio-darželio direktorė Gita Vitkauskienė