VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.
Vaiko gerovės komisija savo veiklą grindžia šiais principais:   
 • individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;
 • vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsižvelgti;
 • vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;
 • bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;
 • nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;
 • konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.
Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ vaiko gerovės komisija:
Pirmininkė - Lina Brenkevičienė, Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė" direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Pirmininko pavaduotoja – Zita Vasiliauskienė, logopedė.
Narės:
 • Laima Saulėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Vida Gliebienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;
 • Inga Gudelevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laura Zdanavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ tėvų komiteto narė.
 
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos funkcijos:
 • teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;
 • pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su lopšelio-darželio direktoriumi, lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą;
 • tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
 • tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą;
 • svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams;
 • svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.
Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:
Pirmininkė – Loreta Jurkonienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorė, mokytoja metodininkė.
Nariai:
 • Laima Kairienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Zita Vasiliauskienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedė, pagalbos mokiniui specialistė (logopedė) metodininkė;
 • Inga Gudelevičienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Laimutė Šmuilienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Sonata Malanavičienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja metodininkė;
 • Rimantė Adomaitienė, Alytaus Likiškėlių progimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, pedagogus, kitus lopšelio-darželio bendruomenės narius svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė - Sonata Malanavičienė, meninio ugdymo pedagogė, muzikos mokytoja metodininkė.
Lopšelio-darželio tarybos nariai:
 • Zina Juškauskienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorės pavaduotoja ūkiui;
 • Vida Gliebienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;
 • Vida Rusienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Daiva Kamarauskienė, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 •  Asta Ruoškienė, auklėtojos padėjėja;
 • Rimantė Adomaitienė, tėvų atstovė;
 • Žaneta Andrulienė, tėvų atstovė.
MOKYTOJŲ TARYBA - nuolat veikianti savivaldos institucija, aptarianti praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus, analizuojanti ugdymo procesą, skatinanti naujovių paiešką ir patirties sklaidą, sprendžianti vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.
Mokytojų tarybą sudaro visi įstaigoje dirbantys pedagogai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
Mokytojų tarybos pirmininkė – lopšelio-darželio direktorė Loreta Jurkonienė.
 
DARBO TARYBA
Darbo tarybos pagrindinė funkcija yra atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi.
Darbo taryba:
Pirmininkė - Diana Bilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Darbo tarybos sekretorė – Irena Baciuškienė, auklėtojos padėjėja;
Darbo tarybos narė: Inga Gudelevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 
ETIKOS KOMISIJA
Etikos kodekso paskirtis:
 • telkti lopšelio-darželio darbuotojus pripažinti ir įtvirtinti svarbiausius darbinės veiklos vertybinius principus: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui ir jo privačiam gyvenimui, profesinę bei pilietinę atsakomybę, socialinį jautrumą, žmogaus teisių pripažinimą;
 • kurti lopšelyje-darželyje demokratišką, saugią aplinką, skatinančią pasitikėjimą, kūrybingumą, profesionalumą, solidarumą bei dvasingumą;
 • įvardyti etikos požiūriu vengtiną elgesį;
 • teikti konfliktinių situacijų, susijusių su etikos principų nesilaikymu, vertinimo ir sprendimo rekomendacijas;
 • skatinti lopšelio-darželio darbuotojų suvokimą, kad etinis aspektas – svarbi bet kokios veiklos, sprendimo dalis, svarbi prielaida didinti visuomenės pasitikėjimą lopšelio-darželio  veikla.
Etikos komisija:
Pirmininkė - Daiva Kamarauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Pirmininko pavaduotoja – Zita Vasiliauskienė, logopedė.
Narės:
 • Lina Brenkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Vilma Dumbliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Danguolė Marčiukaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jadvyga Vitkauskienė, auklėtojos padėjėja.