MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą.

Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą, sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir kasdieninius valgiaraščius-reikalavimus, rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą, atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėse taikymą.

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Vida Gliebienė

 • Tel. (8 315) 76 621
 • Darbo laikas:
 • Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis 8.00 – 16.30 val.

LOGOPEDAS – asmuo, lopšelio-darželio ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse įgyvendinantis specialiojo ugdymo programą, teikiantis specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Logopedas organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą logopediniame kabinete, atsižvelgdamas į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio ugdymo programos tikslus; ugdymo turinį planuojai vadovaujantis lopšelio-darželio ir grupių veiklos programomis; įvertinęs vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius; sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių vaiko/vaikų kalbos ugdymo programas, jas taiko; šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus; padeda pedagogams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones; konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais; rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias ugdymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

Logopedė Zita Vasiliauskienė

 • Tel. (8 315) 76 621
 • Darbo laikas:
 • Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis 7.30 – 13.00 val.; 15.00 – 17.06 val.

 

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS – asmuo, lopšelio-darželio ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse įgyvendinantis meninio ugdymo programą, atsakantis už vaikų meninį ugdymą bei lopšelyje-darželyje vykstančių meninių renginių organizavimą.

Meninio ugdymo pedagogas organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą salėje, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos tikslus; meninio ugdymo turinį planuoja vadovaujantis lopšelio-darželio ir grupių veiklos programomis; atsižvelgiant į vaikų gabumus, individualizuoja jų meninį ugdymą; stebi ir atrenka muzikai gabius vaikus, sudaro jiems individualias muzikinio lavinimo programas; organizuoja meninį švietimą pedagogams; bendradarbiauja su šeima, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), derina šeimos ir įstaigos interesus, didina vaiko kokybiško ugdymo(si) galimybes.

Meninio ugdymo pedagogė Sonata Malanavičienė

 • Tel. (8 315) 76 621
 • Darbo laikas:
 • Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadieniais  7.30 – 13.06 val.

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTASasmuo, baigęs visuomenės sveikatos priežiūros studijas teisės aktų nustatyta tvarka ir vykdantis sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje.  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais; teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje; esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą; informuoja lopšelio-darželio direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pavaldus Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Viktorija Rimkutė

 • Tel. (8 315) 76 621
 • Darbo laikas:
 • Trečiadienis   8.00 – 11.00 val. — 11.30 – 16.30 val.
 • Ketvirtadienis   8.00 – 11.00 val.