MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS
 
Alytaus miesto savivaldybės taryba 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-64 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo" n u s p r e n d ž i a:
Nuo 2022 m. liepos 1 d. nustatyti dienos mokestį už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą:
1. ankstyvojo amžiaus grupių vaikams (iki 3 metų):
    1.1. 3,10 Eur – už kiekvieną lankytą dieną;
    1.2. 15,0 Eur – fiksuotas mėnesinis mokestis.
2. ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams (nuo 3 iki 6 metų):
    2.1. 3,40 Eur – už kiekvieną lankytą dieną;
    2.2. 15,0 Eur – fiksuotas mėnesinis mokestis.
3. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams:
    3.1. 2,04 Eur – už kiekvieną lankytą dieną;
    3.2. 15,0 Eur – fiksuotas mėnesinis mokestis.