Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. vaikai maitinami pagal  naują sveikatai palankesnį valgiaraštį, kuris parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-06-23 įsakymu Nr. V-836 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo“.

Vaikų maitinimas organizuojamas keturis kartus per dieną, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-93) ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T-64 "Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIAI