Vizija
Sukurti aukštos pedagoginės kultūros ikimokyklinę įstaigą, orientuotą į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, doro, laisvo, atsakingo žmogaus ugdymą; puoselėjančią etninę kultūrą ir ekologiją; užtikrinančią ugdytinių sveikos gyvensenos, intelektinio, emocinio ir valios potencialo plėtrą.
 
Misija
Lopšelio-darželio ,,Boružėlė" pedagogai, sistemingai keldami savo  kvalifikaciją, gilindami žinias etninės kultūros ir ekologijos srityse, teikia kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, sukuria turiningą, funkcionalią, primenančią namų jaukumą ugdymo aplinką.
Lopšelio-darželio bendruomenė,   panaudodama lietuvių tautos žmonių dvasinę kūrybą, sukurtą darželio etninę aplinką, sukauptą ir kaupiamą darbo patirtį, perimtą iš liaudies pedagogikos, perduoda vaikams mūsų tradicijas, papročius, meilę gamtai, darbui, formuoja kultūros vertybes.
 
Tikslas
Gerinti ugdymo(si) kokybę, modernizuojant ugdymo(si) aplinką, plėtojant profesinę pedagogų kompetenciją, sudarant modernias, sveikas ir saugias vaikų ugdymo(si) ir bendruomenės darbo sąlygas.
 
Uždaviniai
  1. Didinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą organizuojančių ir šias paslaugas teikiančių darbuotojų kompetenciją.
  2. Ugdyti vaikų socialinę, komunikavimo, pažinimo, meninę, sveikatos saugojimo kompetencijas, pilietinę savimonę, turtinti gamtosauginę, etnokultūrinę patirtį, puoselėti dorovines vertybes.
  3. Skatinti vaiko saviraišką ir kūrybiškumą, pagarbą tradiciniam menui, stiprinti bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą.
  4. Formuoti saugios ir sveikos gyvensenos nuostatas ir įgūdžius: įgyvendinti vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programą "Zipio draugai", Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programą, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą, organizuoti sveikatos stiprinimo renginius, vykdyti projektinę veiklą.
  5. Užtikrinti visuomenei prieinamą informaciją apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, plėtoti šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą sprendžiant vaikų ugdymo ir sveikatos stiprinimo klausimus.