Alytaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė" – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
Mokomoji kalba – lietuvių kalba.
Lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė" veikia 12 grupių: trys ankstyvojo amžiaus, septynios ikimokyklinio ir dvi priešmokyklinio ugdymo.
Priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinama tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai".
Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendrojo ugdymo grupes, jiems specialiąją pagalbą teikia logopedas.
Ugdymo procese didelis dėmesys skiriamas vaiko individualumui, jo saviraiškai ir kūrybai puoselėti. Vaikų meninių gabumų ugdymo kambaryje ,,Svajonių šalis" pedagogai, panaudodami natūralius gamtos kūrinius, lavina vaikų vaizduotę, kalbą, kūrybą.
Seklytėlėje ,,Pas močiutę" sukaupta unikali senovinių daiktų ekspozicija, čia vyksta įvairios kalendorinės šventės, vakaronės.
Lopšelio-darželio teritorijoje gausu gėlynų, medžių, vaikų žaidimų aikštelėse įrengta daug prieminių, skirtų vaikų sveikatos gerinimui ir aktyviam laiko leidimui.
Pasaulio pažinimas prasideda nuo vaiko artimiausios aplinkos – šeimos, savęs suvokimo, savo gimtojo miesto, gyvosios ir negyvosios gamtos stebėjimo. Darželio darbuotojai per vaikui labai artimą ir suprantamą pasaulį, jį supančią aplinką ir gamtą, ugdo pilietiškumo užuomazgas. Tautinis, patriotinis ir pilietinis ugdymas vyksta per žaidimus, tyrinėjimus, stebėjimą, kūrybinę raišką, bendravimą su tėvais, žymiais žmonėmis, dalyvaujant išvykose, šventėse, projektuose, pilietinėse iniciatyvose.
Lopšelio-darželio bendruomenė siekia puoselėti visas vaikų galias (intelektualines, emocines, valios, fizines), lemiančias brandą ir socializacijos sėkmę, sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų ugdymui(si), užtikrinti vaikų sveikatos stiprinimo procesą, plėtoti pedagogų ir ugdytinių tėvų bendradarbiavimą.