Švietimo programų vykdymas
Lopšelis-darželis vykdo neformalųjį vaikų nuo 1 iki 7 metų švietimą. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vaiko teisių konvencija, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės švietimo veiklos programa ir Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė" nuostatais.
 
Ugdymo programos
Pedagogai dirba pagal neformaliojo švietimo programas:
Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė" ikimokyklinio ugdymo programa ,,Boružėlės takeliu" ;
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.
 
Papildomai taikomos programos:
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa;
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa;
  • J. Bakūnaitės humanistinio ugdymo programa ,,Auginu gyvybės medį";
  • Etninio ugdymo gairės ,,Po Tėviškės dangum";
  • M. Montesori pedagogikos Lietuvoje samprata.
 
Vaikų pasiekimų vertinimas
  • Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai vertina vaikų pasiekimus mokslo metų pradžioje (rugsėjo-spalio mėn.) ir mokslo metų pabaigoje (balandžio-gegužės mėn.). Atskirų ugdymo sričių (socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pažinimas, kalba, dailė, muzika, vaidyba, kūno kultūra ir kt.) pasiekimai vertinami ne specialiai sukurtose, bet realaus kasdieninio vaiko gyvenimo situacijose.
  • Priešmokyklinio ugdymo pedagogai rudenį ir pavasarį vertina priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimus remdamiesi Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos priedu ,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos (pasiekimai), jų turinio dėmenys ir ugdymo gairės".
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiuose pokalbiuose su tėvais, grupių tėvų susirinkimuose.