Teisinė forma - biudžetinė įstaiga
Adresas - Likiškėlių g. 14, Alytus, 63163 
Įstaigos kodas - 191055331
Telefonai - (8 315) 76 620
                               76 621
El. paštas -  ld@boruzele.alytus.lm.lt

REKVIZITAI

                Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rolando Juonio 2020 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. DV-359 „Dėl vaikų ir žmonių su negalia priežiūros užtikrinimo karantino metu“ paskirtos keturios  švietimo ir socialinės paramos  įstaigos,  kurios nuo 2020 m. balandžio 27  d. iki karantino režimo pabaigos užtikrina vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą, maitinimo organizavimą ir nuotolinį mokymą.

               Šias paslaugas teikia Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“, Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis, Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla ir VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras. Įstaigas vaikai galės lankyti, tuo  atveju,  kai bus tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir pateikta darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų, žmonių su negalia priežiūros neįmanoma užtikrinti  namuose.

           Karantino laikotarpiu Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“ vykdo vaikų (išskyrus vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, priežiūrą, o Alytaus „Vilties“ mokyklą-darželis – vaikų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, priežiūrą. Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje vykdoma vaikų (išskyrus vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūra, o VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras rūpinsi vaikų ir žmonių su negalia priežiūra pagal vaikų ir suaugusių asmenų poreikius, situaciją atitinkančiais būdais.

               Maitinimas visose šiose įstaigose organizuojamas, sudarius sutartis su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kad vaikai ir suaugę asmenys būtų maitinami iš namų atsineštu maistu. Švietimo ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai  paruošia ir užtikrina saugias darbo sąlygas dirbantiems darbuotojams ir sudaro laikinų paslaugų teikimo sutartis su vaikų, kurie lankys budinčias įstaigas, tėvais (globėjais), rūpintojais. 

                Karantino laikotarpiu tėvai nuo mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose atleidžiami.