Likiškėlių g. 14, Alytus

Telefonai - (8 315) 76 620
                   (8 315) 76 621

SUSISIEKITE SU MUMIS

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-285 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose nustatymo" n u s p r e n d ž i a:
Nustatyti nuo 2015 m. sausio 1 d. mokestį už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose:
1. lopšelio grupių vaikams iki 3 metų už kiekvieną dieną 2,20 Eur, iš jų:
    1.1. 1,87 Eur, šių vaikų mitybos išlaidoms padengti;
    1.2. 0,33 Eur, ūkio išlaidoms padengti.
 
2. darželio grupių vaikams nuo 3 iki 6 metų už kiekvieną dieną 2,42 Eur, iš jų:
    2.1. 2,04 Eur,  šių vaikų mitybos išlaidoms padengti;
    2.2. 0,38 Eur,  ūkio išlaidoms padengti.
 
3. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams už kiekvieną dieną 2,42 Eur, iš jų:
    3.1. 2,04 Eur,  šių vaikų mitybos išlaidoms padengti;
    3.2. 0,38 Eur,  ūkio išlaidoms padengti.
 
Alytaus miesto savivaldybės taryba 2015 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių" n u s p r e n d ž i a:
1. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą neskaičiuojamas ir nemokamas už nelankytas dienas šiais atvejais:

1.1. dėl vaiko ligos;

1.2. vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvų) kasmetinių atostogų metu ir vasarą (liepos ir rugpjūčio mėnesiais);

1.3. žiemos laikotarpiu, jei oro temperatūra žemesnė nei –20°C;

1.4. vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvų) darbdavio suteiktomis papildomomis poilsio dienomis, kai tėvai pasinaudoja papildomomis lengvatomis, numatytomis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsnio 1 dalyje, pristačius darbdavio pateisinamą dokumentą;

1.5. tėvams, priverstinai dirbantiems ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, pristačius darbdavio pateisinamą dokumentą;

1.6. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams atostogų metu (pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką).

2. Nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą lopšelio-darželio ir mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu atleidžiami:

2.1. vaikai iš šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą (pažyma pristatoma kas trys mėnesiai iš Socialinės paramos skyriaus);

2.2. vaikai, esantys socialinės rizikos šeimų įskaitoje (pateikus Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją);

2.3. vaikai, kurių abu tėvai arba motina (tėvas) viena(as) auginanti(is) vaiką, yra bedarbiai (pristačius iš darbo biržos pažymą kas trys mėnesiai);

2.4. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, kuriems Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu paskirtas nemokamas maitinimas;

2.5. vaikai, kuriems yra nustatytas neįgalumas (pateikus neįgaliojo pažymėjimą) – atleidžiami 90 proc. nuo mokesčio.

3. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą mažinamas 50 proc. (išskyrus šeimas, kurios gauna pašalpas už globojamus vaikus):

3.1. šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, jeigu vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų mokosi dieninėse visų tipų mokyklose (pristačius vaikų gimimo liudijimų kopijas ir pažymas iš mokymosi įstaigų);

3.2. vienam vaikui, jeigu lopšelį-darželį ir mokyklą-darželį lanko du vaikai iš tos pačios šeimos;

3.3. vaikams, kurių tėvas ar motina atlieka privalomąją karo tarnybą.

4. Išskirtiniais atvejais, pablogėjus šeimos materialinei padėčiai (dėl gaisro, stichinės nelaimės, šeimos nario mirties ir kitų nenumatytų aplinkybių), lopšelio-darželio, mokyklos- darželio direktoriaus įsakymu sudaryta komisija gali rekomenduoti direktoriui įsakymu atleisti vaikus nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą.

5. Proporcingai galima mažinti mokestį už vaiko maitinimą, kai tėvų prašymu atsisakoma pusryčių arba vakarienės.

6. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į lopšelį-darželį, mokyklą-darželį, o vėliau – pagal aplinkybes, numatytas šių taisyklių 1–4 punktuose. Mokestis nustatomas nuo to mėnesio pirmos dienos, kada pristatyti dokumentai. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas.

7. Tėvai privalo, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, informuoti lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių direktorius.

8. Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą už vaiko išlaikymą lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių direktoriai atsako už tai, kad tėvai mokestį mokėtų kiekvieną mėnesį be įsiskolinimo. Nesumokėjus mokesčio be pateisinamos priežasties už du mėnesius, lopšelio-darželio ir mokyklos-darželio direktorius turi teisę jį išsireikalauti įstatymų nustatyta tvarka.